برگزاری کلاس های آموزشی برای کارشناسان و پزشکان 50 بیمارستان دانشگاهی سراسر کشور
جهت بهره برداری بهتر از 50 دستگاه ماموگرافی اهدایی دولت ژاپن

سال 1397