برگزاری مراسم اختتامیه نصب و راه اندازی 50 دستگاه ماموگرافی دیجیتال فوجی فیلم
با حضور معاونین و مدیران ارشد وزارت بهداشت، رؤسا و معاونین درمان دانشگاهی

سال 1398