مجتمع بیمارستانی امام خمینی

 نصب و راه اندازی دستگاه ماموگرافی دیجیتال فوجی فیلم در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران.

Image

 

برای آشنایی با دستگاه ها بر روی تصویر آن کلیک کنید