مراکز خصوصی تصویربرداری

نصب و راه اندازی دستگاه های ماموگرافی دیجیتال و رادیولوژی دیجیتال فوجی فیلم در مراکز خصوصی تصویربرداری شناخته شده در سراسر کشور. 

 

Image
Image
Image
Image

برای آشنایی با دستگاه ها بر روی تصویر آن ها کلیک کنید